Oferty pracy

Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 126117

Warunki pracy

Głównie praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).Sporadyczna praca w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy


Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku lub szkód w środowisku oraz w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w celu zachowania we właściwym stanie środowiska naturalnego
 • Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem wstrzymania podjętych bez zezwolenia działań pogarszających stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub naprawczych w celu zachowania we właściwym stanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
 • Współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań ochrony obszarów Natura 2000, dotyczących stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
 • Wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne
 • Wydawanie uzgodnień w toku postępowania prowadzonego przez marszałka województwa w sprawie tworzenia strefy przemysłowej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu prowadzenia robót mogących wpływać na warunki wodne na obszarach form ochrony przyrody, a także w obrębie cieków naturalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, geografii, fizyki, chemii, biotechnologii, rolnictwa, inżynierii środowiska, prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody
 • Znajomość przepisów prawa związanych z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo Wodne
 • Znajomość ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • Ogólna wiedza przyrodnicza
 • Umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z systemami GIS
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Specjalista


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2023-09-21

Warunki pracy Częsta praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy, tereny podmokłe) oraz praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2023-09-19

Warunki pracy - praca o charakterze administracyjno - biurowym, - kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu, - stanowisko pracy usytuowane jest na I...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2023-09-17

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - zagrożenie korupcją. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Selgros Cash&Carry
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Do Twoich zadań będą należeć m.in.: zarządzanie zespołem kierowników HoReCa oraz zespołem przedstawicieli handlowych, rozwijanie współpracy z klientami firmy oraz pozyskiwanie nowych klientów z grupy HoReCa w...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


JPF Czech s.r.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Poszukujemy partnerów do współpracy z następującymi cechami: Zainteresowanie sferą przedsiębiorczości, zarządzania wykonawczego, mentoringu, doradztwa biznesowego. Doświadczenie w zarządzaniu z realnymi...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


S-3 Personal Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

prowadzenie rekrutacji nowych opiekunek osób starszych organizacja pracy opiekunek osób starszych za granicą organizacja wyjazdów i przyjazdów opiekunek od podopiecznych bieżące nadzorowanie pracy personelu...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Dermie Pharm Sp z o.o. Sp.k.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Twój zakres obowiązków Organizowanie pokazów, prezentacja zabiegów oraz sprzedaż urządzeń kosmetycznych w tym oczyszczania wodorowego, INNARI HTP, FRIZMI oraz LASER’IQ) w klinikach dermatologicznych i hotelach ze...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne