Oferty pracy

Praca: Główny księgowy

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 139584

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • Praca w siedzibie urzędu lub poza nim (II piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, brak windy)

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość urzędu (opracowuje i aktualizuje dokumentację opisującą zasady rachunkowości, instrukcje wewnętrzne w zakresie obiegu i kontroli dokumentów, prowadzenia kasy, prowadzenia inwentaryzacji, prowadzenia akt księgowych oraz ich przechowywania i archiwizowania, kontroluje sporządzane informacje, deklaracje i zeznania podatkowe, a także raporty i deklaracje rozliczeniowe w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządza sprawozdania finansowe, dekretuje dokumenty księgowe)
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, a w szczególności: czuwa nad przebiegiem procesu rozdysponowania środków pieniężnych, dba o gospodarność zarządzania środkami pieniężnymi zgodnie z planem finansowym, przeprowadza kalkulacje pozwalające ocenić zasadność wydatków, opiniuje umowy, kontrakty i ważniejsze decyzje pod względem skutków finansowych, przeprowadza kontrolę kasy, druków ścisłego zarachowania
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w celu zapobiegania niepożądanym lub nielegalnym działaniom oraz sprawdzania czy realizowane wydatki mają swoje odbicie w planie finansowym jednostki i są z nim zgodne
 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu oceny przestrzegania procedur przewidzianych przepisami prawa, poprawności dokumentowania operacji oraz prawidłowości obliczeń zawartych w dowodach
 • Kieruje pracą Zespołu Finansowo-Księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat pracy w księgowości budżetowej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Asertywność i umiejętność przekonywania
 • Umiejętność kierowania zespołem oraz rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Otwarty stosunek do klienta
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ


Gemini Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: dzisiaj

Czego możesz się spodziewać? dynamiki pracy – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Timac Agro Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Teren pracy: 2-3 powiaty Do Twoich zadań należeć będą: Codzienne wizyty w gospodarstwach rolnych, nastawionych zarówno na produkcję roślinną jak i zwierzęcą; Analiza jakości upraw i dobrostanu zwierząt w celu...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: zbieranie i opracowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzania inspekcji terenowych i kontroli gospodarowania wodami, prowadzenie inspekcji terenowych i kontroli...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Unum Życie TUiR S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Zadania: rekrutacja do zespołu sprzedażowego; rozwój i szkolenie zespołu; realizacja celów biznesowych; motywowanie, kreowanie dobrej atmosfery pracy. Oczekiwania wobec kandydata: doświadczenie w zarządzaniu zespołem...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne