Oferty pracy

Praca: Główny specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 137967

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- zagrożenie korupcją.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • sporządza projekty: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych, decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji: o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych; o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej; o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej; o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu dot. sieci gazowej,
 • sprawdza zgodność z prawem uchwał dotyczących uchwalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia architektoniczne wraz z czynną przynależnością do samorządu zawodowego architektów
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w administracji architektoniczno- budowalnej z uwzględnieniem gospodarki przestrzennej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji architektoniczno- budowlanej, na stanowiskach związanych z samodzielnym projektowaniem architektoniczno- budowlanym lub urbanistycznym
APLIKUJ TERAZ


AZONIK sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Józefa Marjańskiego 3/309

Data publikacji: dzisiaj

Obowiązki: planowanie, uzgadnianie warunków dostawy z przewoźnikiem, przygotowanie i wysyłka zamówienia transportowego, operacyjne prowadzenie transportu, kontrolowanie przez przewoźnika warunków dostawy, współpraca...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Superprof
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

praca na budowach firmy na terenie całego kraju praca może być wykonywana również na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dyspozycyjność (praca w delegacji) wykształcenie wyższe kierunek...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, ul. Fabryczna 4

Data publikacji: dzisiaj

Praca w wewnętrznym Call Center firmy LUX MED Sp. z o.o. które znajduje się przy ulicy Fabrycznej 4​ w Białymstoku. Twoją rolą będzie: telefoniczna obsługa Pacjentów Grupy LUX MED, umawianie Pacjentów na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne