Oferty pracy

Praca: Koordynator Działu Sprzętu

JT S.A. jest wiodącą firmą branży budowlanej, realizującą kontrakty inżynieryjne z zakresu infrastruktury gazowej, paliwowej i wodno-kanalizacyjnej. Nowoczesna baza sprzętowa oraz skuteczne metody organizacji, wsparte budowanym ponad 45 lat doświadczeniem sprawiają, iż Firma jest przygotowana do realizacji nawet najtrudniejszych projektów w branży.


Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Koordynator Działu Sprzętu

Miejsce pracy: Odolanów, woj. Wielkopolskie

 

Zakres obowiązków:
  • zaopatrywanie prowadzonych przez nas budów w środki sprzętowo-transportowe, z wykorzystaniem zasobów własnych lub wynajmu od firm zewnętrznych
  • nadzór nad utrzymaniem w gotowości technicznej środków sprzętowo – transportowych, będących w zasobach Działu Sprzętu JT S.A.
  • nadzorowanie podległych pracowników
  • organizacja i nadzór napraw sprzętu przeprowadzanych we własnym zakresie, jak i w serwisach zewnętrznych
  • współpraca z serwisami zewnętrznymi w zakresie napraw maszyn budowlanych ciężkich i sprzętu drobnego
  • współpraca z dostawcami oraz zbieranie i analiza ofert na materiały eksploatacyjne, części zamienne i usługi serwisowe pod kątem optymalizacji kosztów zakupów
  • prowadzenie ewidencji sprzętu przekazanego na budowę i koordynowanie wysyłki zgodnie z zapotrzebowaniem
  • koordynacja dostaw sprzętu
  • miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju
Wymagania:
  • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe politechniczne

  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata

  • prawo jazdykat. B

  • bardzo dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie w wykonywane obowiązki

Oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

  • niezbędne narzędzia do pracy: telefon komórkowy, laptop, samochód służbowy

  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

  • możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia

  • pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

  • opiekę medyczną w prywatnej placówce MEDICOVER

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Koordynator Działu Sprzętu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
    1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
    2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
    1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
    2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
    3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
    4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).
APLIKUJ TERAZ


Tuatara Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Job description: You will be a member of administrators team cooperating with project teams responsible for the development and maintenance of business applications, portals and mobile applications. Your duties will...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

You will be involved in shaping the application of this product to achieve exceptional business value for customers, plus further development to ensure it remains ahead of competitor offerings. You will have responsibility...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

You will be involved in making the application deliverable to achieve exceptional business value for customers. You will have responsibility for the design, creation, testing and documenting DevOps processes; you will be...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Power Media
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Nasz klient jest światowym liderem w przetwórstwie żywności. Ich działania skupiają się m.in. na analizie procesów biznesowych, przygotowaniu danych, tworzeniu interaktywnych raportów, a także developmencie i...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne