Oferty pracy

Praca: Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Augustów
Ogłoszenie o naborze Nr 135472

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze  budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 •  szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • siedziba urzędu jest budynkiem trzypiętrowym niewyposażonym w windy osobowe
 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych
 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w ramach których gromadzi materiał dowodowy i dokonuje jego analizy, przygotowuje projekty wezwań, pism, postanowień i decyzji
 • Prowadzi postępowania mające na celu wydanie decyzji o zabezpieczeniu, gromadzi materiał dowodowy i dokonuje jego analizy, przygotowuje projekty rozstrzygnięć oraz wystawia zarządzenia zabezpieczenia
 • Prowadzi sprawy z zakresu hipotek przymusowych, zastawów skarbowych, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Prowadzi czynności mające na celu poszukiwanie majątku zobowiązanych oraz źródeł ich dochodów oraz inne działania wierzycielskie m.in. : "skarga pauliańska", wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości oraz o zakaz prowadzenia działalnosci gospodarczej
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia upomnienia i tytyły wykonawcze
 • Wydaje zaświadczenia dotyczące udzielonej pomocy publicznej
 • Prowadzi postępowania podatkowe w sprawach odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe, w ramach których gromadzi materiał dowodowy i dokonuje jego analizy, przygotowuje projekty wezwań, pism, postanowień i decyzji
 • Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywlinego, ustawy prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych dot. działań podejmowanych przez wierzyciela
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Wnikliwość i rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-03-29

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Kolno

Data publikacji: 2024-03-29

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-03-29

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

Data publikacji: dzisiaj

WG PROGRAMU STAŻU Wymagania konieczne: Wykształcenie: gimnazjalne Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
Lokalizacja: podlaskie, Puńsk

Data publikacji: wczoraj

W/G ZAKRESU Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Lokalizacja: podlaskie, Mielniki

Data publikacji: wczoraj

Produkcja i konfekcjonowanie sera, pakowanie Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
Lokalizacja: podlaskie, Augustów

Data publikacji: wczoraj

dbanie o ład i porządek w obiekcie i wokół, wymiana pościeli, sprzątanie łazienek, kuchni itp Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne