Oferty pracy

Praca: Naczelnik wydziału

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76784

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy


Stanowisko pracy mieści się na parterze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres zadań

 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów i programów wyznaczających ramy do realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem projektów opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów i programów wyznaczających ramy do realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Nadzór oraz współdziałanie w zakresie prac związanych z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (udział społeczeństwa, opinie organów, podawanie do publicznej wiadomości, rozprawa administracyjna);
 • Nadzór nad przygotowaniem projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych;
 • Nadzór nad przygotowaniem projektów postanowień określających warunki realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Współdziałanie i nadzór merytoryczny nad prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki odpadami i ustawy prawo ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa, leśnictwa, rolnictwa, biologii, ochrony środowiska lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony Środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym co najmniej 1 rok w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
APLIKUJ TERAZ


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Develop and maintain test plans, manual and automated test scripts for user interface, functionality, system and "ad-hoc testing". Web and API qualification will be primary QA focus areas, backend data validation will also...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

The development team uses about 15 non-production environments consist of unix and windows boxes. Microservices, java apps , Oracle 19c databases and .Net applications are part of each environment. SDLC process uses 10+...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Development and operating of interfaces on our EAI/ETL/API integration environment Analysis of technical requirements for IT integration issues Designing technical architectures and integration solutions Test support in SIT...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

We expect the individual to participate in all parts of the developments life-cycle including analysis, testing and production support. We do not have separate team and these activities are all part of the role. The...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne