Oferty pracy

Praca: Radca prawny

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 133043

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z możliwością pracy w siedzibie pracodawcy w czasie nie krótszym niż dwie piąte czasu pracy ustalonego dla wymairu 0,5
 • praca od poniedziałku do piątku w dniach i godz. ustalonych z pracodawcą w ramach wymiaru etatu
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, węzeł sanitarny na piętrze I nieprzystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,
 • siedziba urzędu jest budynkiem sześciopiętrowym wyposażonym w windy osobowe, windy od wejścia głównego niedostosowane do potrzeb osób niepełnospranych, 
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,
 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • opiniuje pod względem formalno – prawnym akty Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach celem ustalenia ich zgodności z aktami wyższego rzędu,
 • na bieżąco zapoznaje się z przepisami prawnymi i informuje kierownictwo jednostki o ich zmianach, celem eliminacji przepisów nieaktualnych,
 • sporządza projekty umów cywilno–prawnych oraz sprawdza je pod względem formalno-prawnym celem wyeliminowania niezgodności z obowiązującymi przepisami,
 • sporządza i wydaje opinie prawne,
 • zastępuje Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach przed sądami, organami administracyjnymi, egzekucyjnymi i innymi,
 • sporządza pozwy i inne pisma procesowe,
 • sporządza wnioski i egzekwuje należności od sprawców szkód powstałych w mieniu Skarbu Państwa,
 • sporządza i wydaje opinie prawne, celem dostarczenia specjalistycznej wiedzy na stanowiskach pracy w jednostce co umożliwi podjęcie odpowiedniej decyzji,
 • udziela porad prawnych policjantom i pracownikom celem prawidłowego zastosowanie przepisów prawnych,
 • w miarę potrzeby nadzoruje postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji administracyjnej lub postanowienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze administracji w charakterze radcy prawnego
 • Aplikacja radcowska
 • Kompetencje miękkie: umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność logicznego i syntetycznego myślenia, umiejętność argumentowania, komunikatywność, rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o Policji i aktów wykonawczych
 • Dobra znajomość prawa administracyjnego, cywilnego, karnego (materialnego i proceduralnego)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kompetencje miękkie: umiejętność dobrej organizacji pracy
APLIKUJ TERAZ


UNIBEP S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Twój zakres obowiązków Nadzór nad terminowością, postępem i realizacją prac w branży elektrycznej, Nadzór nad jakością i poprawnością rozwiązań technicznych, Opiniowanie i kontrola dokumentacji technicznej,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, ul. Fabryczna 4

Data publikacji: dzisiaj

Praca w wewnętrznym Call Center firmy LUX MED Sp. z o.o. które znajduje się przy ulicy Fabrycznej 4​ w Białymstoku. Twoją rolą będzie: telefoniczna obsługa Pacjentów Grupy LUX MED, umawianie Pacjentów na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


BEST S.A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

windykacja należności poprzez aktywne poszukiwanie i utrzymywanie kontaktu z Klientami, analiza sytuacji zadłużenia, dobór najlepszych produktów i rozwiązań prowadzących do spłaty, wsparcie sprzedaży...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


AZONIK sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Kuriany 106

Data publikacji: dzisiaj

OBOWIĄZKI: Zarządzanie flotą pojazdów. Kontrola nad czasem pracy i odpoczynkami kierowców. Organizacja zmian kierowców w załogach. Wsparcie kierowców w czasie jazdy w trybie 24/7. Współpraca z innymi działami...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne