Oferty pracy

Praca: Samodzielny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Wasilków
Numer: StPr/21/2507
OBOWIĄZKI:
Zadania wykonywane na stanowisku:- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;- prowadzenie spraw płacowych Ośrodka;- obsługa bankowości elektronicznej terminowe dokonywanie opłat i rozliczeń;- dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług;- prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo księgowej Ośrodka, prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;- przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania;- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika OPS;- opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego;- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności tych dokumentów;- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków;- przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej;- nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;- sporządzanie naliczeń odpisów na ZFFŚ, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa;- rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów;- kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzanych w Ośrodku (rozliczanie inwentaryzacji rocznych);- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji na danym stanowisku;- odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo księgową jednostki;- współpraca ze Skarbnikiem Gminy Wasilków;- prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw;- wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika MOPS w Wasilkowie, nieujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy samodzielnego księgowego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne na stanowisku:posiadanie obywatelstwa polskiego;posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe;brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;wykształcenie zgodne z art. 54 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), tj. osoba spełnia jeden z poniższych warunków:ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.Wymagania dodatkowe:posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego;znajomość przepisów prawa i aktów wykonawczych, dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, tj.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych,ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek.znajomość przepisów prawa i aktów wykonawczych, związana z zakresem wykonywanych zadań:ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz regulacji prawnych z zakresu sprawozdawczości budżetowej,ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,ustawy z dnia 25 marca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.umiejętność obsługi komputera, programów pakietu office (Word, Excel, Microsoft) i urządzeń biurowych;znajomość programu finansowo-księgowego QWANT;umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;zdolności organizacyjne, samodzielność w pracy, terminowość;umiejętność analitycznego myślenia;systematyczność, dokładność;odpowiedzialność;umiejętność w komunikacji oraz pracy w zespole;posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Miejsce pracy:

Wasilków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Tokarz/frezer


Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce

Lokalizacja: podlaskie, Narew

Data publikacji: wczoraj

obsługa tokarki, obróbka materiałów, prace tokarskie; miejsce pracy: Narew Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, techniczne Uprawnienia: znajomość rysunku technicznego Wymagania inne: poziom...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Pomocnik montera instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych


Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce

Lokalizacja: podlaskie, Orzeszkowo

Data publikacji: wczoraj

MONTER INSTALACJI TELETECHNICZNYCH:Miejsce pracy podlaskie (cała Polska)Montaż tras kablowych, układanie okablowania, Montaż urządzeń instalacji niskoprądowych, systemów SSWiN, CCTV, automatyki budynkowej. Wymagania...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Ślusarz


Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce

Lokalizacja: podlaskie, Narew

Data publikacji: wczoraj

ręczna lub półautomatyczna obróbka metali; miejsce wykonywania pracy: Narew, Narewka, Hajnówka Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, techniczne Uprawnienia: znajomość rysunku technicznego Wymagania...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


NOKIA
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Location: Wrocław We are currently the largest institution of research and development in the ICT sector in Poland, successively growing and still looking for new talents. Python Developer is one of the key positions in...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Pro-eco Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznych na wysokościach lub na ziemi, montaż tras kablowych, montaż inwerterów wraz z zabezpieczeniami po stronie AC i DC, montaż konstrukcji dachowych oraz gruntowych praca na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Citycom
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Zakres obowiązków Tworzenie oprogramowania Wdrażanie i rozwijanie nowych technologii Aktywna praca i uczestniczenie w całościowych procesach wytwarzania oprogramowania Oczekiwania: 2 letnie komercyjne doświadczenie w...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Citycom
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Oczekiwania: 2 lata doświadczenia komercyjnego w programowaniu w .Net, C#, ASP.Net Znajomość nHibernate, Entity Framework Znajomość języka SQL Umiejętność szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne