Oferty pracy

Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 127169

Warunki pracy

Głównie praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).Sporadyczna praca w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy: 
Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku lub szkód w środowisku oraz w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w celu zachowania we właściwym stanie środowiska naturalnego
 • Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem wstrzymania podjętych bez zezwolenia działań pogarszających stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub naprawczych w celu zachowania we właściwym stanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
 • Współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań ochrony obszarów Natura 2000, dotyczących stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
 • Wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne
 • Wydawanie uzgodnień w toku postępowania prowadzonego przez marszałka województwa w sprawie tworzenia strefy przemysłowej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu prowadzenia robót mogących wpływać na warunki wodne na obszarach form ochrony przyrody, a także w obrębie cieków naturalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, geografii, fizyki, chemii, biotechnologii, rolnictwa, inżynierii środowiska, prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody
 • Znajomość przepisów prawa związanych z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo Wodne
 • Znajomość ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • Ogólna wiedza przyrodnicza
 • Umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z systemami GIS
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

Warunki pracy - praca o charakterze administracyjno - biurowym, - kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu, - stanowisko pracy usytuowane jest na I...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2023-09-29

Warunki pracy - praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych, - praca w trudnych warunkach (na wysokości, nad wodą, pod ruchem, w pobliżu trakcji elektrycznej, na urządzeniach...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2023-09-26

Warunki pracy Warunki pracy. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Praca w terenie. · Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe · Zagrożenie korupcją....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


PKO Bank Polski
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

na czas określony

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Lokalizacja: podlaskie, Czarna Białostocka

Data publikacji: dzisiaj

obsługa baru, wydawanie posiłków, obsługa imprez okolicznościowych Wymagania konieczne: Zawód: Kelner* (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 1) Wykształcenie: średnie zawodowe, gastronomiczne Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Punkt Pośrednictwa Pracy Zambrów
Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

Data publikacji: dzisiaj

Montaż instalacji elektrycznych, wykonywanie przeglądów, konserwacja, instalowanie urządzeń elektrycznych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, elektryczne Wykształcenie: pomaturalne/policealne,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Lokalizacja: podlaskie, Czarna Białostocka

Data publikacji: dzisiaj

obieranie warzyw, gotowanie zup i jedzenia domowego Wymagania konieczne: Zawód: Pomoc kuchenna (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 1) Wykształcenie: średnie zawodowe, gastronomiczne Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne