Oferty pracy

Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 85285

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy


Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; współpraca z Wydziałem Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w celu weryfikacji dokumentacji pod względem wpływu planowanego przedsięwzięcia na gatunki i obszary podlegające ochronie, uzyskanie opinii inspekcji sanitarnej, uzgodnienia Wód Polskich, prowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięć, dla których wymagana jest OOŚ, zajęcie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania analizy porealizacyjnej.
 • Przygotowanie projektu postanowień o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz na potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w toku wydawania decyzji budowlanej. Przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej. (Powyższe zadania dotyczą również przedsięwzięć przewidzianych do sfinansowania ze środków unijnych ).
 • Realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie
 • EMAS - koordynowanie systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Tworzenie planu audytów wewnętrznych i udział w tych audytach. Przeprowadzanie przeglądu zarządzania środowiskowego. Opracowywanie, weryfikacja i aktualizacja deklaracji środowiskowej, polityki środowiskowej oraz Rejestru Aspektów Środowiskowych
 • Przygotowanie projektów opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko lub opinii o jego braku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • Przygotowywanie projektów uzgodnień określających warunki środowiskowe dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które są niezbędne organowi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym: weryfikacja raportu oddziaływania na środowisko pod względem wpływu planowanego przedsięwzięcia na powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, glebę, klimat akustyczny; współpraca z Wydziałem Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w celu weryfikacji raportu ooś pod względem wpływu planowanego przedsięwzięcia na gatunki i obszary podlegające ochronie, sprawdzenie zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostały uchwalone, zajęcie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko
 • Przygotowywanie projektów uzgodnień określających warunki środowiskowe dla przedsięwzięć przy ponownej OOŚ prowadzonej na etapie wydawania decyzji budowlanej, po uzyskaniu wymaganych opinii. (Powyższe zadania dotyczą również przedsięwzięć przewidzianych do sfinansowania ze środków unijnych ).
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w razie stwierdzenia możliwości znaczącego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Polski oraz zza granicy (w tym dla przedsięwzięć przewidzianych do sfinansowania ze środków unijnych).
 • Prowadzenie spraw związanych z analizą porealizacyjną dla przedsięwzięć dla których właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Przekazywanie wytworzonych dokumentów do publikacji w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa, ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: a) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko b) Prawo ochrony środowiska c) Kodeks postępowania administracyjnego d) o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) e) o Służbie Cywilnej f) o ochronie informacji niejawnych g) o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • Umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen odziaływania na środowisko
 • Asertywność
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji
 • Znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Starszy specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

Data publikacji: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych, prowadzenie samochodu służbowego....

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Młodszy Specjalista / Specjalista w Sekcji Zarządzania Procesem Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli X w Departamencie Kontroli


Centrala NFZ

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-10-18

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowanie organizacyjne kontroli; sporządzenie analiz na potrzeby kontroli; przygotowywanie projektów pism należących do właściwości Działu; przeprowadzanie lub...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-10-09

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


NOKIA
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Location: Wrocław We are currently the largest institution of research and development in the ICT sector in Poland, successively growing and still looking for new talents. Python Developer is one of the key positions in...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Emtor Spółka z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Główne zadania na stanowisku: Monitorowanie rynku Realizacja działań sprzedażowych Nawiązywanie relacji handlowych z nowymi klientami Współpraca z Działem Marketingu Wymagania: Wykształcenie minimum średnie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Responsibilities: Gather and analyze financial information for internal use Support budgeting and funding Assist the company in managing its investment portfolio Assume responsibility of accounting procedures Evaluate the...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Responsibilities: Plans, schedules and monitors the movement of materials through the production cycle to determine required materials purchases Demand forecasting Network optimization, and supply networking balance Perform...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne