Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81017

Warunki pracy

Częsta praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy, tereny podmokłe) oraz praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy


Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Tworzenie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora w sprawie ustanowienia planów ochrony/zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody celem określenia zagrożeń występujących na ich terenie i sposobów ich eliminacji.
 • Przygotowywanie projektów decyzji powołujących lub likwidujących strefy ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz projektów zezwoleń na czynności podlegające zakazom w przedmiotowych strefach w celu zachowania populacji poszczególnych gatunków oraz kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej stref ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową w celu właściwego rozpoznania zasobów, tworów i składników przyrody.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących stref ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz w zakresie wykonalności działań ochronnych wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych w rezerwatach przyrody celem właściwego nadzoru nad stanem zachowania przyrody w rezerwatach przyrody oraz strefach ochronnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000, w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie oraz kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach.
 • Tworzenie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora w sprawie powołania, zwiększenia powierzchni rezerwatów przyrody oraz innych form ochrony przyrody celem zachowania i ochrony terenów cennych przyrodniczo na terenie województwa podlaskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe biologia, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość ustawy o lasach
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów z zakresu opracowywania planów ochrony dla rezerwatów przyrody
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • praktyczna umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność czytania map i planów
 • dobra orientacja w terenie,
 • umiejętność obsługi programów GIS
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Starszy inspektor wojewódzki


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-07-22

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - zagrożenie korupcją. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul....

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

Data publikacji: 2021-07-13

Warunki pracy Warunki pracy praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych, prowadzenie samochodu służbowego....

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-07-13

Warunki pracy Warunki pracy praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych, prowadzenie samochodu służbowego....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


BTL Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Pozyskiwanie nowych klientów Utrzymywanie współpracy ze stałymi klientami firmy Negocjowanie warunków handlowych Przygotowanie ofert sprzedaży Realizacja zamówień oraz założonych wyników sprzedaży Praca na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Job Description The department will be responsible for the production of live betting odds for a number of popular sports. The successful applicant will manage production through algorithmic software, specifically by viewing...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Job Description QA Team is largely, but not solely, responsible for ensuring our products are of highest quality. Starting from the beginning of a project the Senior QA Engineer will be working closely with Software...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Responsibilities: continuous Deployment, automated rollback and failover continuous Integration. Writing build/test/deploy pipelines (Jenkins, Gitlab CI) continuous Performance Management. Measuring performance and working...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne